Polacy ratujący Żydów

CYKL AUDYCJI RADIA KIELCE

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA. w ramach serwisu https://polacyratujacyzydow.com.pl/
1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
w Kielcach „Radio Kielce” SA z siedzibą w Kielcach. Spółka Akcyjna jest wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000124925 o kapitale zakładowym 823 300 PLN.
3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe – w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu oraz realizacji reportażu lub materiału publicystycznego,
b. wyznanie, pochodzenie, wizerunek – w celu realizacji reportażu lub materiału publicystycznego,
c. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą,
d. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
e. Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać
z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest
dobrowolna. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
4. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dotyczące go dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.
5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności. Każdy użytkownik, uwzględniając zasady wynikające z ustawy Prawo prasowe, jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:
a) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,
b) jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, np. skorzystanie z formularza kontaktowego.
8. Każdy użytkownik, uwzględniając zasady wynikające z ustawy Prawo prasowe, jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu
go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia
lub nie korzystania z naszego serwisu.
10. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również inne w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych.
11. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA sprawuje Pan Bolesław Hejzdral (telefon: 41 3630512; e-mail: boleslaw.hejzdral@radio.kielce.pl).
12. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego, lub przesłać e–mail pod adres: webmaster@radio.kielce.pl lub listem poleconym na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4 lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych działającym u Administratora.
13. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
lub ustawy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.